Kecskemét, Szolnoki út 10. Tel.: +36 76 507 132

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓA Filippi Lighting Kft.(továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban

kezeli a felhasználók személyes adatait,kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel
kapcsolatos kötelezettsége (számlázás)teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot közöl,amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére
alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználók webáruházban kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 6000 Kecskemét,Szolnoki út 10.
Az adatkezelő elérhetősége: 76/507-132 info@filippi.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
5.§(1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen
megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: Felhasználók
A kezelt adatok köre:A felhasználók által a megrendelés során megadott megrendelés teljesítéséhez
szükséges adatok:név, elérhetőség(telefon,e-mail), szállítási cím, számlázási cím
Az adatgyűjtés célja:a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
-A Filippi Lighting Kft. munkatársai.
Az adatkezelés időtartama:az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon
belül törlésre kerülnek.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
-tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
-személyes adatainak helyesbítését,
-személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ha megrendelést küldött el,akkor a megrendeléshez a megrendelés pillanatában érvényes adatok
lettek csatolva. A megrendeléshez csatolt személyes adatairól tájékoztatást,ezek módosítását vagy törlését az
adatkezelőnél személyesen,telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető
formában,a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.
Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja,akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak
helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával,akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári
bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz(www.naih.hu) fordulhat.